قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-سقوط مجازات(ماده 96 الی 104)

/
بخش دوم ـ مجازات‌ها فصل یازدهم ـ سقوط مجازات   مبحث …
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-مجازات‌های تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان(ماده 88 الی 95)

/
بخش دوم ـ مجازات‌ها فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و…
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-مجازاتهای جایگزین حبس(ماده 64 الی 87)

/
بخش دوم ـ مجازات‌ها فصل نهم ـ مجازاتهای جایگزین حبس ماده ۶۴- مجازاتهای …
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- نظام آزادی (ماده 56الی 63)

/
بخش دوم ـ مجازات‌ها فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی ماده ۵۶- نظام نی…
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-تعلیق اجرای مجازات(ماده 46 الی 55)

/
بخش دوم ـ مجازات‌ها فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات ما…
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-تعویق صدور حکم(ماده 40 الی 45)

/
بخش دوم ـ مجازات‌ها فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم ماده ۴۰- در جرائم م…
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-تخفیف مجازات و معافیت از آن(ماده 37 الی 39)

/
بخش دوم ـ مجازات‌ها فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از …
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها(ماده 27 الی 36)

/
بخش دوم ـ مجازات‌ها فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها …
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-مجازاتهای اصلی (ماده 14 الی 22)

/
بخش دوم ـ مجازات‌ها فصل اول ـ مجازاتهای اصلی ماده ۱۴- مجازات های مقرر…