حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد انحصار وراثت

/
ازآنجایی که انسانها در حیات اجتماعی خود بایکدیگردر تعامل می باشند…
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد میراث زوج و زوجه

/
هریک از زن و شوهر پس از فوت دیگری از او ارث می برد و در کنار سا…
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد اشتغال زوجه

/
طبق ماده ۱۱۷ قانون مدنی شوهر حق دارد زن خود را از انجام حرفه یا ص…
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد فرزند خواندگی

/
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است …
حقوق بیمه

حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر در قانون مدنی

/
پس از ازدواج هر یک از زن و شوهر قانوناً نسبت به یکدیگر دارای وظایفی م…
حقوق بیمه

تکنیک جرم زدایی در جهت حمایت در روابط کسب و کار

/
جرم زدایی در روابط کسب و کار، تکنیکی است برای هماهنگ سازی و سازگا…
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان به دادسرا

/
با روی کار آمدن نهاد دادسرا در نظام قضایی کشور اصولاً بیشتر پرو…
حقوق بیمه

کار اضافی و انواع آن

/
کار اضافی به کاری گفته می شود که علاوه بر ساعات معمولی روزانه و هفتگ…
حقوق بیمه

ساعات کار هفتگی

/
  ساعات کار هفتگی در کشورهای جهان بین ۳۶ تا ۴۸ ساعت در نوسا…