آیا هرکسی می تواند یک بازاریاب شود؟

/
آیا هرکسی می تواند یک بازاریاب شود؟ بله؛ چون تمام مهارت های لا…