در این بخش ، به معرفی شرکت های بیمه ای (نحوه تاسیس ، هیئت مدیره و سهامداران ، میزان سرمایه ، اساسنامه ، نشانی پستی و اقتصادی ، شماره تماس و… ) خواهیم پرداخت و در پایان نشانی پورتال آن شرکت در دسترس شما قرار داده شده است.