نوشته‌ها

حقوق بیمه

محدودیت های انعقاد قرارداد کار

/
علاوه بر محجورین، اشخاص دیگری نیز وجود دارند که قانونگذار نظر…
حقوق بیمه

ساعات کار

/
مواد ۵۱ و ۵۲ قانون کار ضمن تعریف ساعات کار، میزان آن را در موارد مخت…