نوشته‌ها

اصول ایمنی: آشنانمودن عموم افراد جامعه با اصول ایمنی یک وظیفه شرعی و ملی- انسانی

/
حوادث طبیعی و غیر طبیعی هرساله جان هزاران هزار انسان را میگیرد…