نوشته‌ها

اثرات منفی افزایش نرخ ارز و قیمت ها بر قراردادهای بیمه بازرگانی 

/
چند روز پیش از سوی شرکت بیمه ای که بیمه بدنه اتومبیل خویش را…