نوشته‌ها

نحوه اعلام وقوع حادثه

/
قانون نحوه خاصی را بر اعلام حادثه در نظر نگرفته است لذا بیمه…