نوشته‌ها

حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد دادگاه صالح و نحوه اعطاء سرپرستی از سوی دادگاه به زوجین متقاضی کودک

/
دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه عمومی محل اقامت متقاضی است و دادگاه …
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد شناسنامه

/
از حقوق اولیه هر انسان داشتن هویتی روشن و شفاف است. شناسنامه …