نوشته‌ها

پولشویی در بیمه:چگونه صنعت بیمه منجر به پولشویی می شود

/
تحقیقات نشان میدهد دوسوم از موارد پولشویی در بخش بیمه جهان مر…