نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش چهاردهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-تعریف اصطلاح بيمه شده اضافی– تعریف اصطلاح ديگر بيمه شده-تعریف اصطلاح الحاقی–تعریف اصطلاح ضميمه -تعریف اصطلاح اکچوئری