نوشته‌ها

صنعت بیمه شرایط ایفای تکلیف در برنامه ششم توسعه را دارد ؟

/
قانون برنامه ششم توسعه در اواخر سال ۱۳۹۵ تصویب و از ابتدای سال ۱…