نوشته‌ها

نتیجه مطالعات و طرح ریزی تامین پوشش زلزله از سوی صنعت بیمه تاکنون چه بوده !؟

/
چندین ماه از زلزله کرمانشاه گذشت و تجربیات و سوابق زلزله ها و …

نمیدانم خنده باید کرد یا گریه ؟

/
در زمان گفتگوی با برخی از همکاران نماینده بیمه گاهی مطالبی ش…