نوشته‌ها

بیمه

الگوی رفتاری نماینده

/
نگاه کلی بُعدهای رفتاری : S / I  رفتارهای قابل مشاهده : ساکت و آرام، با ت…