نوشته‌ها

حقوق بیمه

پولشویی

/
قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶: ماده ٢- جرم پولشویی عبارت است از: الف- تحصیل، تم…