نوشته‌ها

حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد توقیف دیه و برداشت مهریه از آن

/
برابر قانون، دیه مالی می باشد که در شرع برای جنایت تعیین شده اس…
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری

/
برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون می باشد و …
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد مستی و ارتکاب جرم

/
مستی که اصولاً در اثر مواد الکلی به وجود می آید اراده شخص را مت…
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-تکرار جرم (ماده 136 الی 139)

/
بخش سوم ـ جرایم فصل ششم ـ تکرار جرم ماده ۱۳۶- هرگاه کسی سه بار مرتکب یک…
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-تعدد جرم (ماده 131 الی 135)

/
بخش سوم ـ جرایم فصل پنجم ـ تعدد جرم ماده ۱۳۱- در جرایم موجب تعزیر هرگاه…
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-سردستگی گروه مجرمانه (ماده 130)

/
بخش سوم ـ جرایم فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته …
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-معاونت در جرم (ماده 126 الی 129)

/
بخش سوم ـ جرایم فصل سوم ـ معاونت در جرم ماده ۱۲۶- اشخاص زیر م…
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-شروع و شرکت در جرم (ماده 122 الی 125)

/
بخش سوم ـ جرایم فصل اول ـ شروع به جرم ماده ۱۲۲- هر کس قصد…
قانون بیمه

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲-مرور زمان (ماده 105 الی 113)

/
بخش دوم ـ مجازات‌ها فصل یازدهم ـ سقوط مجازات مبحث چهارم …