نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش بیست و یکم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین- واگذاری بدون قيد و شرط-تصادم -خسارت کلّی فرضی-خسارت کلّی واقعی -اعراض و بازمانده