نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هفت(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-بيمه عمر مختلط زودهنگام -بيمه عمر شتابان-بيمه عمر با شرط پرداخت سرمايه زود هنگام-مسئوليت مفروض-ذينفع مطلق