نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هفدهم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین -ارزياب خسارت کیست- تعریف صورت خسارت ها در بیمه-شرایط اعلام خسارت به بيمه گر-