نوشته‌ها

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش بیستم(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین مانندخسارت های پرداخت نشده چیست ؟ خسارت های معوّق چیست ؟ ذينفع بیمه نامه چیست ؟ پيشگيری از خسارت چیست ؟