نوشته‌ها

دوره نگهداری یا دوره تضمین در بیمه مهندسی چیست؟؟؟

/
دوره نگهداری یا دوره تضمین  (  maintenance period ) در واقع دوره …