نوشته‌ها

 معيارهای اختصاصی تعيين نرخ حق بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي در بخش off shore

/
۱-          نظارت بر عملكرد پيمانكار توسط ناظر شخص ثالث (MWS ,TP) ۲…