نوشته‌ها

انواع خسارت يا غرامت در بیمه

/
خسارت يا غرامت / Indemnity or loss or Damage عبارت است از زيانی كه د…