نوشته‌ها

بازاریابی نوین در صنعت بیمه با INSUR TECH ها

/
امروزه سهم دولت در صنعت بیمه به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است و حدود …